Algemene voorwaarden

 

Artikel 1: definities

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Opdrachtnemer c.q. Laura Graichen Tekst & Social Media: eenmanszaak, gevestigd te Hoofddorp, Grote Belt 300, vertegenwoordigd door Laura Graichen
  2. Opdrachtgever: degene die met Laura Graichen de overeenkomst is aangegaan.
  3. Opdracht: het verzoek van de opdrachtgever aan Laura Graichen om tegen betaling werkzaamheden te verrichten. Deze werkzaamheden bestaan uit andere werkzaamheden dan het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het uitgeven van werken of het vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken.
 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Laura Graichen en de opdrachtgever zoals deze is of wordt gesloten.

Artikel 2: Toepassing en geldigheid van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Laura Graichen en de opdrachtgever, tenzij voorafgaand aan de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3: Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes (hieronder begrepen aanbiedingen) van Laura Graichen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn is gesteld. Indien geen termijn is gesteld, kan aan de offerte geen recht worden ontleend. Het enkel uitbrengen van een offerte verplicht Laura Graichen niet tot het sluiten van een overeenkomst.
 2. Als datum van totstandkoming van de overeenkomst zal gelden de datum van de schriftelijke bevestiging door Laura Graichen. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig indien Laura Graichen deze schriftelijk heeft bevestigd.
 3. Laura Graichen behoudt zich het auteursrecht voor op bij aanbiedingen of offerte verrichte ideeën, gemaakte teksten en strategische/creatieve concepten. Deze blijven eigendom van Laura Graichen Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Laura Graichen mag de opdrachtgever deze niet kopiëren, aan derden tonen of laten wijzigen.
 4. Laura Graichen kan niet aan haar offerte worden gehouden, indien de opdrachtgever kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing en/of verschrijving bevat.

Artikel 4: Overeenkomst

Behoudens voor zover de overeenkomst tevens de levering van zaken omvat, is de samenwerking tussen de opdrachtgever en Laura Graichen een overeenkomst van opdracht. Laura Graichen wenst uitdrukkelijk geen arbeidsovereenkomst aan te gaan met betrekking tot overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 5: Algemene verplichtingen van partijen

 1. Laura Graichen verplicht zich de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
  2. De opdrachtgever en Laura Graichen zullen beiden meewerken aan overeengekomen procedures en zullen elkaar de voor de goede uitvoering van de werkzaamheden benodigde informatie zo spoedig mogelijk, nadat de wederpartij daarom heeft gevraagd ter beschikking stellen. Voorwerpen, materialen en/of gegevens, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld aan Laura Graichen, worden gehouden voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 2. De opdrachtgever en Laura Graichen zullen elkaars belangen noch binnen noch buiten deze overeenkomst onnodig schaden.
  4. Laura Graichen verplicht zich alle informatie van vertrouwelijke aard door of namens de opdrachtgever verstrekt geheim te houden.

Artikel 6: Duur overeenkomst

 1. De overeenkomst eindigt bij het voltooien van de opdracht.
  2. Laura Graichen heeft het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
  3. Indien door Laura Graichen in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de gewenste faciliteiten. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens noodzakelijk voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Laura Graichen worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Laura Graichen zijn verstrekt, heeft Laura Graichen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
  4. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld. Laura Graichen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Laura Graichen is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens

Artikel 7: Betaling

 1. De opdrachtgever dient Laura Graichen Tekst & Social Media te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Laura Graichen aan te geven wijze.

  2. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de rente tevens de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met rente, zulks met een minimum van € 75,–

 2. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 8: Auteursrecht en licentie

 1. Op elk werk van Laura Graichen is volgens de Nederlandse wet automatisch het auteursrecht van toepassing.
 2. De opdrachtgever verkrijgt van Laura Graichen een in tijdsduur onbeperkte licentie voor het gebruik van auteursrechtelijke beschermde werken, die Laura Graichen in de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de opdrachtgever worden gemaakt, met dien verstande dat de licentie slechts geldt zodra en zolang de opdrachtgever voldoet aan de financiële verplichtingen, die verband houden met de beschikbaarstelling van het auteursrechtelijk beschermde werk.
 3. De in het voorgaande bedoelde licentie geldt uitsluitend voor gebruik van het werk door de opdrachtgever zelf. Gebruik door derden is niet toegestaan.

4. De in voorgaande bedoelde licentie geldt niet voor het gebruik van werk in een door opdrachtgever aangepaste vorm. Voor publicatie in aangepaste vorm, dient eerst toestemming gevraagd te worden aan Laura Graichen.

 1. Bij elke publicatie dient de opdrachtgever de naam van Laura Graichen Tekst & Social Media, danwel Laura Graichen te Hoofddorp vermelden.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. Laura Graichen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Laura Graichen is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte gegevens.
  2. De aansprakelijkheid van Laura Graichen is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de daadwerkelijke uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval. Met dien verstande dat wanneer om welke reden ook geen uitkering plaats vindt door de verzekeraar, de aansprakelijkheid van Laura Graichen wordt beperkt tot maximaal twee maal het bedrag dat is overeengekomen tussen partijen met betrekking tot de overeenkomst.
 2. Laura Graichen is nooit aansprakelijk voor indirecte schade.
  4. Laura Graichen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van toerekenbare tekortkomingen van derden die  Laura Graichen met toestemming van de opdrachtgever heeft ingeschakeld.
  5. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever als bedoeld in dit artikel dienen binnen 2 maanden nadat de
  tekortkoming is ontdekt schriftelijk bij Laura Graichen te zijn ingediend.

Artikel 10: Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart Laura Graichen voor alle aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 11: Intellectueel eigendom

Laura Graichen behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Laura Graichen heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. Laura Graichen behoudt hierbij het recht geschreven teksten voor eigen promotiedoeleinden te gebruiken in haar portfolio.

Artikel 12: Geschillen

 1. Geschillen tussen de opdrachtgever en Laura Graichen naar aanleiding van de overeenkomst of de uitvoering daarvan worden beslist door de rechter van de woonplaats van de eigenaresse van Laura Graichen.
  2. Op de overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.

Aldus opgemaakt te Hoofddorp, januari 2019, versie 2.0

Laura Graichen
Tekst & Social Media

Hoofddorp
+31633935286

Algemene Voorwaarden
Privacy Statement

Contact

4 + 13 =